Obowiązek przedszkolny, czyli od jakiego wieku przedszkole jest obowiązkowe?

Kinga Lewandowska 29-10-2020

Przedszkole przygotowuje dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Co warto wiedzieć o obowiązku przedszkolny? Od jakiego wieku dziecko może uczęszczać do przedszkola? W jakim wieku natomiast uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych staje się już nie dobrowolne, a obowiązkowe?

Obowiązek przedszkolny w Polsce – od jakiego wieku dziecko musi regularnie uczęszczać do przedszkola?

W Polsce kwestie dotyczące tego, kto podlega obowiązkowi przedszkolnemu regulują przepisy prawne. Informacje na temat obowiązku przygotowania przedszkolnego odnajdziemy w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe oraz w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z przepisami prawa dziecko w wieku 6 lat musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Rodzice dziecka są zobowiązani o zadbanie o to by dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach, jeżeli natomiast dziecko uczy się w ramach edukacji domowej rodzice musza stworzyć mu odpowiednie warunki nauki. W sytuacji, w której dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego można odroczyć. Takiego odroczenia można dokonać 2 razy.

Obowiązek przedszkolny, czyli od jakiego wieku przedszkole jest obowiązkowe?

Co z młodszymi dziećmi? Od kiedy dziecko ma prawo do korzystania z nauki w publicznym przedszkolu?

Roczny obowiązek przedszkolny w wieku 6 lat nie oznacza jednak, że dzieci nie mogą chodzić do przedszkola publicznego wcześniej. Prawo do korzystania z nauki w przedszkolu mają dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 3 lata, takie zajęcia są jednak dobrowolne, a nie obowiązkowe. Jeżeli dziecko w tym wieku nie dostanie się do przedszkola wskazanego przez rodziców we wniosku to burmistrz danej dzielnicy jest w obowiązku wyznaczyć inne przedszkole, które musi przyjąć dziecko. Niektóre przedszkola publiczne przyjmują do swoich placówek także dzieci w wieku 2,5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko w tym wieku może zostać objęte wychowaniem przedszkolnym, ale należy również zaznaczyć, że nie jest to obowiązek gminy, który byłby regulowany przepisami prawa.