Edukacja domowa w Polsce

Aleksandra Nowak 26-05-2021

W naszym kraju każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat ma obowiązek przedszkolny, szkolny oraz nauki. Zgodę na edukację domową w naszym kraju wydaje dyrektor szkoły podstawowej czy przedszkola. Takiej osobie należy złożyć właściwy wniosek. Przedszkole to lub szkoła muszą znajdować się na terenie województwa właściwego ze względu na zamieszkanie. Warto dodać, że edukacja domowa w polsce nie wymaga, by nauczycielami dziecka były osoby po specjalnych szkołach czy szkoleniach. Takimi nauczycielami zostać mogą rodzice, opiekunowie prawni czy też inne osoby, które zostały wskazane przez nich.

Edukacja domowa w Polsce - decyzja

Decyzję dotyczącą edukacji domowej jak już wspomniano wydaje dyrektor szkoły bądź przedszkola. Może on wyrazić zgodę na edukację domową w konkretnym roku szkolnym bądź wyznaczyć w niej konkretny etap edukacyjny. Wyróżnia się trzy takie fazy. Pierwszy z nich obejmuje I, II i III klasę szkoły podstawowej. Drugi etap z kolei trwa od IV do VIII klasy szkoły podstawowej. Ostatni zaś dotyczy edukacji w szkole ponadpodstawowej. Decyzję tę uzyskują rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka w wieku od 6 do 18 lat. Warto dodać, że uczeń pełnoletni, którego obowiązek nauki nie dotyczy nie może starać się o zgodę na edukację domową.

Edukacja domowa w Polsce

Dokumentacja

Warto wiedzieć, jakie dokumenty należy przedłożyć, by edukacja domowa w Polsce mogła zaistnieć. Pierwszy z nich to wspomniany już wniosek o zezwolenie na edukację domową. Nie widnieje ogólnodostępny wniosek. Niektóre szkoły mają go w wewnętrznej dokumentacji, choć nie wszystkie. Jeśli nie występuje należy go sporządzić samodzielnie. W ubiegłych latach konieczne było dostarczenie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W roku szkolnym 2020/2021 z powodu pandemii opinia ta nie była wymagana. Kolejny dokument to oświadczenie, zapewniające o posiadaniu właściwych warunków dla dziecka do realizacji podstawy programowej na danym etapie kształcenia. Je również należy napisać własnoręcznie. Ponadto wymaga się również sporządzenia zobowiązania o przystępowaniu do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych przez dziecko.

Kroki postępowania

W ubiegłych latach pierwszym krokiem w stronę edukacji domowej była wizyta w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii. Jak już zaznaczono w tym artykule w obecnie trwającym roku ze względu na sytuację epidemiczną warunek ten nie był wymagany. W tym roku należało rozpocząć od przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, następnie je złożyć u dyrektora szkoły czy przedszkola i oczekiwać na decyzję. Dyrektor ma 30 dni kalendarzowych na wydanie własnej decyzji od dnia złożenia dokumentów. Dokumenty można złożyć w zasadzie w każdej chwili w ciągu roku szkolnego bądź też przed jego rozpoczęciem. Cała ta procedura jest bezpłatna.

Gdyby dyrektor nie wydał zgody na edukację domową występuje możliwość odwołania się do kuratora oświaty. Odwołanie to należy złożyć u dyrektora, który wydał takową decyzję. Można je złożyć do 30 dni od otrzymania decyzji.

Czytaj kolejny

Zalety i wady e-learningu